ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

AmArrow Dutch Carbon Wheels is onderdeel van:
Am Arrow b.v.

K.v.K: 66726212

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen. Afwijkingen hierop zijn slechts bindend indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
 2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen en tekeningen in door ons gepubliceerde brochures, catalogi en on-line communicatie zijn voor ons niet bindend en dienen slechts voor het geven van een algemene indruk.

Artikel 2: Levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn door ons vastgelegde levertijden slechts indicatief en zijn wij eerst terzake in verzuim nadat de afnemer ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en wij vervolgens niet alsnog binnen tweemaal de eerder vastgelegde leveringstermijn de verkochte zaken aan afnemer hebben geleverd. Met uitsluiting van iedere andere aanspraak is afnemer bevoegd de order te annuleren indien wij binnen die verlengde termijn niet alsnog onze leveringsverplichting zijn nagekomen.
 2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij tot enigerlei vergoeding van kosten en/of schade jegens afnemer gehouden zijn.
 3. Als overmacht geldt o.a. brand, staking, uitsluiting, storingen in ons bedrijf of dat van onze toeleveranciers, natuurrampen, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijziging in valutakoersen, tekort schieten in de nakoming van leveringsverplichtingen jegens ons door onze toeleveranciers en andere onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3: Prijzen

 1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van koop geldende prijzen en omstandigheden. Doen zich nadien prijsverhogingen voor, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., dan behouden wij ons het recht voor ons het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Bij orders boven EUR 250,= (excl. BTW) geschiedt levering franco afnemer binnen Nederland; voor orders beneden dat bedrag worden door ons vracht- en administratiekosten aan de afnemer in rekening gebracht. De wijze van verzending wordt door ons bepaald.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en risico

 1. Door ons geleverde zaken blijven voor ons eigendom totdat alle door ons aan de afnemer geleverde zaken volledig betaald zijn. In dit verband geldt dat onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als één geheel beschouwd worden en mitsdien de eigendom van alle geleverde zaken, waaronder ook die reeds zijn voldaan, aan ons verblijft tot het tijdstip waarop afnemer alle door ons aan hem geleverde zaken volledig heeft betaald.
 2. Vanaf het moment waarop de zaken onze magazijnen hebben verlaten reizen zij, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van de afnemer.

Artikel 5 : Reclames

 1. Koper dient bij afname te controleren of geleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden, op aantallen, samenstelling, verpakking en aan de naar normaal gebruik aan de verkochte zaken te stellen eisen.
 2. Bij constatering van tekorten of zichtbare gebreken dient men dit binnen 8 dagen aan ons schriftelijk kenbaar te maken. Geringe verschillen in uitvoering of kleur geven nimmer recht op reclame.
 3. Retourzendingen worden alleen in ontvangst genomen indien voorafgaand door ons toestemming voor retournering is verstrekt. Verzending dient –voldoende gefrankeerd- te geschieden aan het magazijn van Am Arrow b.v.
 4. Bij een door ons ongegrond bevonden reclame wordt zulks te onzer keuze, de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan door ons vervangen of de afnemer wordt voor de factuurwaarde daarvan gecrediteerd. Dit steeds tegen retourzending aan ons van de geleverde zaak of het betreffende onderdeel daarvan.
 5. Gebreken bij een deel van of een onderdeel aan de geleverde zaken, geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

1. Wij zijn jegens onze afnemer en/of derden niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade die de factuurwaarde van de geleverde zaak te boven gaat.

Artikel 7 : Garantie

 1. Voorwaarden van garantie
 2. A. Garantie met betrekking tot onze producten geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar.
 3. B. Garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 sub 3 en sub 5 .
 4. C. Garantie is niet overdraagbaar.
 5. Periode van garantie
 6. A. Op carbon wielen zit een garantie van 1 jaar. Voor resterende onderdelen geldt een garantieperiode van 1 jaar. Voor deze onderdelen gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende oorspronkelijke fabrikant.
 7. B. Voor lakwerk/stickers geldt voor roestvorming of oxidatie van binnenuit een garantie periode van 1 jaar mits goed onderhouden, ditzelfde geldt voor de stickers aanwezig op onze carbon velgen.
 8. C. Op slijtagedelen zoals banden, ketting, kettingbladen, tandwielen, kabels, remblokjes wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie en/of materiaalfouten.
 9. Uitsluiting van garantie
 10. Geen garantie wordt verleend indien: De wielen oneigenlijk gebruikt is of niet conform zijn gebruiksdoel. De wielen niet volgens goed gebruik onderhouden is. Onderdelen onjuist zijn gemonteerd door een ander dan AmArrow Wheels of een AmArrow Wheels dealer. Onderdelen zijn gemonteerd die niet overeenkomen met de oorspronkelijke technische specificatie van de wielen. De wielen een object is van een huurovereenkomst. Er schade is ontstaan door foutieve afstelling of door het niet tijdig vervangen van slijtage delen zoals vermeld in sub 2c. De wielen zijn beschadigd door een valpartij of een verkeersongeval. De wielen zijn herlakt door derden of de stickers/decals zijn verwijderd door iemand anders dan AmArrow Wheels of een AmArrow Wheels dealer.
 11. Algemeen
 12. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen waarvan door AmArrow Wheels  is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van AmArrow Wheels kosteloos worden gerepareerd danwel vergoed. Kosten van (de-) of montage en transport zijn voor rekening van de eigenaar, tenzij er binnen 1 jaar na aankoopdatum sprake is van een materiaal- en/of constructiefout. AmArrow Wheels zal indien bepaalde onderdelen voor garantie in aanmerking komen deze zoveel mogelijk vervangen door dezelfde nieuwe onderdelen of door nieuwe delen met minimaal dezelfde kwaliteit. AmArrow Wheels kan er echter niet voor instaan dat bepaalde onderdelen, wielsets en/ of onderdelen blijvend leverbaar zijn. Onderdelen die niet meer passen of beschikbaar zijn op het vervangende wiel worden alleen de eerste 2 jaar na aankoopdatum kosteloos vervangen.

5. Beroep op garantievoorwaarden

Uitsluitend garantieclaims van directe afnemers worden in behandeling genomen. De eindgebruiker/consument dient zaken met enig defect of gebrek te retourneren aan de detaillist bij wie de zaken zijn aangekocht. Garantieclaims van eindgebruikers/consumenten die zonder tussenkomst van een detaillist worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Als bewijs voor het van kracht zijn van de garantietermijn kan slechts gelden de originele garantiekaart in combinatie met de aanschafbon voorzien van datum en productomschrijving.

Artikel 8 : Betaling

 1. Betaling dient te geschieden direct bij online aanschaf of via factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, dit dient u aan te vragen. Overeengekomen betalingskorting mag uitsluitend in mindering worden gebracht indien deze expliciet vermeld staat op de factuur en mits alle oudere posten betaald zijn!
 2. Betaling geschiedt voor het overige steeds zonder enig beroep op korting, verrekening of enig opschortingrecht.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten in de in de tweede plaats van opeisbare vorderingen die het langst open staan, ook al vermeldt de koper, dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 4. In geval wij orders in gedeelten uitleveren, waartoe wij te allen tijde bevoegd zijn, zijn wij gerechtigd die deelleveringen afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden tot betaling van die deelfacturen.
 5. Indien wij zouden menen dat betaling door een afnemer van het aan hem verkochte niet voldoende is gewaarborgd, dan zijn wij gerechtigd, ook al zou eerder anders zijn overeengekomen, daarvoor zekerheid of vooruitbetaling te vorderen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 9 : Incassokosten

 1. Bij gebreken van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is afnemer door het enkel verstrijken van die termijn in gebreke en aan ons met ingang van de vervaldag van de betrokken factuur interest verschuldigd op basis van 1,5% per maand, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd verdere leveringsverplichtingen op te schorten en worden al onze vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar; ook die waarvan de betalingstermijn op dat moment nog niet zijn verstreken.
 2. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot invordering van het verschuldigde, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op 15% van de in te vorderen hoofdsom, zulks steeds met een minimum van EUR 125,- en zijn door afnemer verschuldigd zodra wij onze vordering op afnemer ter incasso uit handen hebben gegeven.

Artikel 10 : Forumkeuze en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en/of overeenkomsten zullen, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.